Klachtenprotocol

Wanneer u niet tevreden bent met een financieel product of onze financiële dienstverlening verzoeken wij u door middel van ons klachtenformulier uw klacht bij de directie van DFD kenbaar te maken.
Schriftelijk kunt u uw klacht richten aan DFD, ter attentie van de directie, onder vermelding van idee/klacht, Antwoordnummer 10530, 5550 WB  Valkenswaard (postzegel niet nodig).

De directie van DFD is verantwoordelijk voor een juiste en adequate afhandeling van uw klacht en zal er op toezien dat uw klacht intern bij DFD inhoudelijk wordt behandeld, door een medewerker die iemand anders is dan degene over wie u heeft geklaagd.

Het uitgangspunt is dat de behandeling van uw klacht uiterlijk binnen vier weken in de vorm van een gemotiveerd besluit is afgewikkeld. Het standpunt wordt in beginsel schriftelijk aan u medegedeeld. In geval deze termijn niet haalbaar is, zal u hierover tijdig worden geïnformeerd.

Wanneer u akkoord bent met het genomen besluit, wordt het klachtendossier gesloten. De klacht is hiermee afgedaan.

Wanneer u niet akkoord gaat met het besluit wordt u op de mogelijkheid gewezen om het geschil voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Bij het Kifid kunt u als consument terecht wanneer u een klacht heeft over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop het Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt het Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar www.kifid.nl

Het KiFiD aansluitnummer van DFD is: 300.0041.91

 

Tot slot: Uw klacht is een advies voor DFD

Iedere klacht bevat belangrijke informatie over de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom wordt iedere klacht binnen DFD besproken om na te gaan of en zo ja, welke verbeterpunten binnen onze organisatie of werkwijze wenselijk en/of noodzakelijk zijn.